Về chúng tôi

Đảng và Nhà nước đã xác định: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong ba giải pháp đột phá để xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới, thời kỳ mới. Để làm được điều đó, giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ đã được coi là quốc sách hàng đầu.

Từ nhiều năm qua, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) luôn suy nghĩ, đề xuất các vấn đề nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ GS, PGS nói riêng, đội ngũ trí thức nói chung. Việc lựa chọn, đánh giá các tạp chí khoa học đưa vào danh mục các tạp chí được tính điểm của HĐCDGSNN trong những năm qua là một trong những giải pháp hướng về mục đích đó.

Để nhanh chóng tiếp cận với thông lệ và chuẩn mực quốc tế về đánh giá các tạp chí khoa học, một vài năm gần đây, HĐCDGSNN đang xây dựng Vietnam Citation Index (VCI, tạm dịch là Chỉ số trích dẫn Việt Nam). VCI sẽ bao gồm các sản phẩm như tiêu chuẩn VCI (tiêu chuẩn tối thiểu) cho các tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam, chỉ số ảnh hưởng VCI (VCI-Impact Factor), cơ sở dữ liệu các đề mục và tóm tắt các bài báo thuộc các Tạp chí đạt chuẩn VCI để phục vụ cho tham khảo và trích dẫn. VCI nói chung, tiêu chuẩn VCI và VCI-IF nói riêng sẽ làm cơ sở cho việc đánh giá và xếp hạng chất lượng các tạp chí khoa học công nghệ của Việt Nam. Trong quá trình thực hiện ý tưởng này, HĐCDGSNN đã nhận được sự hưởng ứng, đóng góp ý kiến của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. HCM, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, nhiều nhà khoa học, đặc biệt là của PGS. TS. Phạm Văn Phúc, Trưởng phòng PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Văn phòng HĐCDGSNN đã tổ chức hai buổi hội thảo nghe PGS. TS. Phạm Văn Phúc thuyết trình ý tưởng, nội dung và cách thức xây dựng VCI để thảo luận.

Hiện nay, HĐCDGSNN đã đăng ký tên miền tạm thời cho VCI là: https://www.vietnamcitationindex.com, trình bày trên đó ý tưởng, các tiêu chí lựa chọn, đánh giá tạp chí, hướng dẫn đăng ký tạp chí, v.v..., để xin ý kiến rộng rãi của các nhà khoa học, nhà giáo và bạn đọc, để sớm hoàn thiện, đưa vào sử dụng. Sau khi thống nhất, tên miền chính thức của VCI sẽ là: https://www.vci.gov.vn.

 Mục tiêu của VCI

Mục tiêu chính của VCI là đánh giá và xếp hạng chất lượng các tạp chí khoa học của các trường đại học, viện nghiên cứu và các đơn vị, cơ quan khoa học khác. Đây là cơ sở cho việc tính điểm công trình của HĐGSNN cũng như các đánh giá công trình khoa học công nghệ khác. VCI cũng cung cấp danh mục các tạp chí, đề mục và tóm tắt của các bài báo đạt chuẩn VCI cho tham khảo, giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, trên cơ sở đánh giá chất lượng Tạp chí, VCI sẽ hỗ trợ cho các Tạp chí có chất lượng tốt phát triển thành các Tạp chí quốc tế. Ngoài việc đánh giá Tạp chí, VCI sẽ đánh giá chất lượng sách và tuyển tập của Hội nghị.

 Kế hoạch chung của VCI

​        Năm 2017, sau khi thống nhất các tiêu chuẩn và tính điểm VCI-IF, Ban Điều hành VCI có kế hoạch xét duyệt khoảng 300 tạp chí khoa học của Việt Nam theo tiêu chuẩn của VCI. Các Tạp chí sau khi được bình chọn sẽ được sắp xếp vào các chỉ mục khác nhau bao gồm: VCI Science Citation Index và VCI Social Science Citation Index. ​Các Tạp chí thuộc Danh mục Journal Master List sẽ được tính VCI Impact Factor (VCI-IF). Điểm VCI-IF sẽ được tính hàng năm cho các Tạp chí thuộc VCI Journal Master List. Mục đích phấn đấu đến năm 2020: VCI sẽ có khoảng 300 Tạp chí đạt chuẩn VCI trong danh mục Journal Master List.

        Năm 2018, Ban Điều hành VCI có kế hoạch xét duyệt khoảng 500 sách khoa học của Việt Nam theo tiêu chuẩn của VCI. Đến năm 2020, VCI sẽ đánh giá chọn khoảng 2000 sách theo tiêu chuẩn VCI nhằm phục vụ cho học tập, tham khảo. Và từ năm 2020-2025, mỗi năm VCI sẽ chọn khoảng 300 sách bổ sung vào danh mục VCI Book Citation Index.

         Năm 2018, VCI có kế hoạch xét duyệt khoảng 100 Kỉ yếu Hội nghị Khoa học. Đến năm 2020, VCI sẽ chọn khoảng 500 kỉ yếu theo tiêu chuẩn VCI. Từ năm 2020-2025, mỗi năm VCI sẽ xét chọn 100 Kỉ yếu vào danh mục VCI Conference Proceedings Citation Index.

VP. HĐCDGSNN