VCI Impact Factor

(Dự thảo & Xin góp ý)

I. Các điều khoản chung:

 

 1. Chỉ có các Tạp chí thuộc VCI Master Journal List mới được tính VCI Impact Factor

 2. VCI Impact Factor được tính hàng năm, trong khoảng thời gian từ tháng 03 đến tháng 05 của năm sau sẽ công bố Impact Factor của năm trước và áp dụng tính điểm Impact Factor của năm đó. Ví dụ: tháng 03/2018 sẽ công bố điểm VCI-IF cho năm 2017 và sử dụng điểm này để đánh giá trong năm 2018.

 3. VCI-IF không liên quan đến IF của các cơ quan, tổ chức khác. VCI-IF có thể cao hơn hay thấp hơn IF của các cơ quan tổ chức khác vì khác phương pháp tính toán

 4. VCI-IF là chỉ số ảnh hưởng được tính cho Tạp chí, không tính cho từng bài báo

 5. VCI-IF được tính khách quan, rõ ràng và công khai; Editor, Cơ quan xuất bản hay cơ quan sở hữu Tạp chí có thể tự tính và đối chiếu kết quả

II. Phương pháp tính

Hiện nay có nhiều phương pháp tính chỉ số Impact Factor khác nhau. Một số cách tính dựa vào số trích dẫn trung bình của các bài báo đăng trong tạp chí đó theo năm; một số khác tính IF dựa vào hình thức Tạp chí hay/và kết hợp 02 phương pháp trên.

 

II.1. Cách tính 01

 

a. Tính VCI-IF dựa vào số trích dẫn (citation) trung bình.

 

b. Công thức tính: (Áp dụng công thức của Clarivate Analytic – Thomson Reuters)

 

 

 

 

 

 

 

Như vậy có thể hiểu, VCI-IF của năm 2017, được tính là trung bình số lần trích dẫn trung bình của mỗi bài báo được công bố trong năm 2016 và 2015.

 

c. Cách thực hiện

- Tất cả các Tạp chí thuộc VCI Master Journal List cần phải được trích dẫn trong VCI Database Journal Citation Index mà liên thông với Google Scholar (ví dụ số trích dẫn của 01 bài báo của Tạp chí Biomedical Research and Therapy bên dưới)

 

 

(Lưu ý trích dẫn 20 bài viết này là ở nhiều năm chứ không phải 1 năm, từ con số này sẽ tiếp tục tính theo năm)

 

-  Từ ngày 01 tháng 01 của năm sau sẽ dựa vào Cơ sở dữ liệu Google Scholar tính số lần trích dẫn của các bài báo của Tạp chí của 02 năm kề trước

 

- VCI-IF sẽ tính theo công thức trên. Lưu ý: Số lần trích dẫn được tính cho Tạp chí là số lần trích dẫn mới (new) của tất cả các bài báo mà do Tạp chí công bố ở 2 năm liền kề chứ không phải là số lần trích dẫn của chính các bài báo được công bố trong 2 năm đó.

 

d. Thuận lợi & Khó khăn

- Thuận lợi:

+ Đây là cách tính mà cộng đồng khoa học chấp nhận rộng rãi

+ Việc tính toán có tính chính xác cao, không cảm tính

 

- Khó khăn:

+ Các tạp chí của VCI hầu hết công bố bằng tiếng Việt, việc sử dụng bài báo thuộc VCI trong việc trích dẫn trong các bài báo quốc tế hạn chế

+ Phần lớn các Tạp chí chưa được trích dẫn trong Google Scholar nên cần tối thiểu 02 năm sau khi tạp chí vào VCI Master Journal List thì mới có thể tính IF

+ Số lượng nghiên cứu cùng hướng trong nước còn ít, do đó việc trích dẫn chéo các bài báo được công bố trong các Tạp chí thuộc VCI rất thấp

+ Các phải có cách quy chiếu IF này với cách tính điểm hiện tại của công trình khoa học, khen thưởng, tiêu chuẩn GS, PGS; vì có thể điểm này vô cùng thấp.

II.2. Cách tính 02

 

a. Tính VCI-IF dựa vào đa thông số bao gồm citation và các thông số về hình thức tạp chí

 

b. Công thức tính

 

VCI-IF = a% x A + (100%-a%) x B

 

Trong đó:

A: Điểm tính theo hình thức Tạp chí (chi tiết ở phần sau)

B: Điểm tính Citation

a% là tỉ lệ phần trăm đóng góp của điểm hình thức và điểm Citation (Điểm này có thể 30% hay 40% hay 50%...

 

Ví dụ: Tính điểm VCI-IF cho Tạp chí Biomedical Research and Therapy năm 2017

A: 2 (Điểm hình thức theo Quy định của VCI)

B: 1.67 (Điểm citation theo Google Scholar)

a% = 30%

thì VCI-IF = 0.3 x 2 + 0.7 x 1.67 = 1,769

 

Quy định điểm hình thức (Điểm A)

 

Điểm A = 2,0 cho các Tạp chí  thoả mãn TẤT CẢ các điều kiện sau:

 

 • Tạp chí PHẢI được công bố tại Việt Nam

 • Công bố chuẩn quốc tế, được trích dẫn đề mục hay toàn văn trong nhiều cơ sở dữ liệu của nước ngoài

 • Tỉ lệ tác giả nước ngoài chiếm tối thiểu là 50% trong tổng số bài trong năm 02 năm công bố trước đó; tối thiểu 50% thành viên Hội đồng biên tập là nhà khoa học nước ngoài, tối thiểu 50% người phản biện là người nước ngoài

 • Được trích dẫn 01 trong các CSDL của Clarivate Analytic (Thomson Reuters) bao gồm: Arts&Humanities Citation Index, Biological Abtracts, Biosis Previews, Biological Abstracts/RRM, Current Contents, Current Contents Collectiosn, Emering Sources Citation Index, Science Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Zoological Record; hay cơ sở dữ liệu Scopus, hoặc các cơ sở dữ liệu chuyên ngành như Pubmed/Pubmed Central, EMBASE…

 

Điểm A = 1,5 cho các Tạp chí thoả mãn HẦU HẾT các điều kiện sau:

 • Tạp chí PHẢI được công bố tại Việt Nam

 • Công bố chuẩn quốc tế, được trích dẫn đề mục hay toàn văn trong nhiều cơ sở dữ liệu của nước ngoài

 • Tỉ lệ tác giả nước ngoài chiếm tối thiểu là từ 25-49% trong tổng số bài trong năm 02 năm công bố trước đó; 25-49% thành viên Hội đồng biên tập là nhà khoa học nước ngoài, 25-49% người phản biện là người nước ngoài

 • Được trích dẫn 01 trong các CSDL như Scopus, hoặc các cơ sở dữ liệu chuyên ngành như Pubmed/Pubmed Central, EMBASE…

 

 

Điểm A = 1,0 cho các Tạp chí thoả mãn PHẦN LỚN các điều kiện sau:

 

 • Tạp chí PHẢI được công bố tại Việt Nam

 • Công bố chuẩn quốc tế, được trích dẫn đề mục hay toàn văn trong nhiều cơ sở dữ liệu của nước ngoài

 • Tỉ lệ tác giả nước ngoài chiếm tối thiểu là từ 10-24% trong tổng số bài trong năm 02 năm công bố trước đó; 25-24% thành viên Hội đồng biên tập là nhà khoa học nước ngoài, 25-24% người phản biện là người nước ngoài

 • Được trích dẫn 01 trong các CSDL nước ngoài như: DOAJ, Proquest, EBSCO, Index Corpenicus, ACI, Infona, J-Gate…

 

Điểm A =  0,75 cho các Tạp chí thoả mãn TẤT CẢ các điều kiện sau:

 • Tạp chí chỉ công bố trong nước

 • Hầu hết là các tác giả trong nước, phản biện và Hội đồng biên tập trong nước hoặc có dưới 10% tác giả, phản biện và hội đồng biên tập người nước ngoài

 • Có ít hơn 30% các bài báo được công bố là của tác giả của đơn vị sở hữu bài báo; ít hơn 30% người phản biện là thuộc đơn vị xuất bản tạp chí

 • Không được chỉ dẫn ở bất kì cơ sở dữ liệu nước ngoài nào (không kể Google Scholar)

 • Tạp chí công bố từ 70-100% bài viết bằng tiếng Anh

 

Điểm  A =  0,5 cho các Tạp chí thoả mãn PHẦN LỚN các điều kiện sau:

 • Tạp chí chỉ công bố trong nước

 • Hầu hết là các tác giả trong nước, phản biện và Hội đồng biên tập trong nước hoặc có dưới 10% tác giả, phản biện và hội đồng biên tập người nước ngoài

 • Có ít hơn 30% các bài báo được công bố là của tác giả của đơn vị sở hữu bài báo; ít hơn 30% người phản biện là thuộc đơn vị xuất bản tạp chí

 • Không được chỉ dẫn ở bất kì cơ sở dữ liệu nước ngoài nào (không kể Google Scholar)

 • Tạp chí có công bố bằng tiếng Anh hay có 01 hay vài số công bố bằng tiếng Anh

 

Điểm  A =  0,25  cho các Tạp chí thoả mãn PHẦN LỚN các điều kiện sau:

 • Tạp chí chỉ công bố trong nước

 • Hầu hết là các tác giả trong nước, phản biện và Hội đồng biên tập trong nước hoặc có dưới 10% tác giả, phản biện và hội đồng biên tập là người nước ngoài

 • Không được trích dẫn đề mục ở bất kì cơ sở dữ liệu nước ngoài nào (không kể Google Scholar)

 • Tạp chí công bố bằng tiếng Việt

c. Cách thực hiện

- Tính điểm IF như cách 01

- Tính điểm hình thức (A) như quy định trên

 

d. Thuận lợi & Khó Khăn

- Thuận lợi:

+ Có thể áp dụng ngay khi chưa có điểm IF (Điểm B); khi đó điểm IF (Điểm B)= 0

+ Ở các năm sau, điểm VCI-IF thay đổi ở các Tạp chí, nếu 02 Tạp chí có cùng mức hình thức nhưng Tạp chí nào có trích dẫn cao hơn sẽ có VCI-IF cao hơn

 

- Khó khăn:

+ Việc tính điểm yêu cầu Editor, Đơn vị xuất bản hay đơn vị sở hữu tạp chí phải cung cấp nhiều thông tin có thể gây phiền hà

+ Có thể gây nên việc chạy đua hình thức, kém nội dung