Tiêu chuẩn chọn Tạp chí VCI

(Dự thảo, năm 2017)

Ở Việt Nam, có khoảng 400 tạp chí khoa học đang được công bố. Tuy nhiên việc sử dụng các thông tin trong các tạp chí phục vụ cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu còn rất hạn chế. VCI có sứ mạng đề ra bộ tiêu chuẩn tối thiểu để chọn lọc các tạp chí thoả mãn các tiêu chí của một nguồn thông tin khoa học đáp ứng việc hỗ trợ cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu theo thông lệ quốc tế.

 

 

Tiêu chuẩn của VCI là tiêu chuẩn tối thiểu, được đề nghị dựa trên tiêu chuẩn của ACI (Asean Citation Index), DOAJ (Directory of Open Access Scholar), Index Corpernicus, Scopus và Web of Science (ISI). Tiêu chuẩn VCI này áp dụng chung cho tất cả các tạp chí xuất bản ở Việt Nam trong các lĩnh vực khoa học, kĩ thuật, y tế, khoa học xã hội và nhân văn.

 

 

I. Tiêu chuẩn cơ bản

 

I.1. ISSN/EISSN: Tạp chí PHẢI được đăng kí số công bố chuẩn định kì ISSN/EISSN

I.2. Ngôn ngữ: Các bài báo trong Tạp chí PHẢI có Tóm tắt (Abstract) bằng tiếng Anh

I.3. Kiểm soát chất lượng: Tất cả các bài báo trong Tạp chí PHẢI được phản biện khoa học (peer-reviewed) và PHẢI được kiểm soát chất lượng bởi Hội đồng biên tập

I.4. Định kì công bố: Tạp chí PHẢI được công bố theo đúng định kì đã đăng kí. Tạp chí chỉ được phép trễ tối đa 01 số/năm nếu tạp chí công bố hơn 1 số trong 1 năm.

I.5. Thông tin Tạp chí:

- Tạp chí PHẢI có tên Tạp chí phản ánh một tạp chí công bố nhiều kì

- Tạp chí PHẢI nêu rõ các loại bài trong tạp chí và chính sách phản biện cho từng loại bài

- Tạp chí PHẢI nêu rõ mục tiêu và nội dung công bố của tạp chí

I.6. Thông tin bài báo trong Tạp chí: Mỗi bài báo trong Tạp chí PHẢI nêu:

- Tên bài

- Tên tác  giả, cơ quan công tác, email/điện thoại liên hệ

- Ngày nhận bài, ngày chấp nhận bài và ngày đăng bài

- Danh mục Keywords

- Các tài liệu tham khảo được trích dẫn trong bài phải trình bày theo đúng định dạnh như MLA, APA, IEEE, Chicago…

 

II. Mức độ bao phủ

 

II.1. Địa lý: Tất cả các tạp chí PHẢI xuất bản ở Việt Nam

II.2. Chủ đề: Tất cả các tạp chí PHẢI được công bố bởi các trường đại học, trung tâm nghiên cứu, các quỹ, các cơ quan phi chính phủ. Đối với các tạp chí được công bố bởi các công ty thương mại chỉ được xem xét khi nội dung công bố có giá trị khoa học

II.3. Nội dung: Trong tạp chí PHẢI có phần bài báo trình bày các công trình nghiên cứu (original research hay research paper). Tất cả các nội dung PHẢI có toàn văn.

 

 

III. Ban biên tập

 

Thành viên Ban biên tập phải là các nhà khoa học có các công trình công bố trong lĩnh vực của Tạp chí xuất bản, từ nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau.

 

Phải có tối thiểu 60% các thành viên thuộc đơn vị khác với đơn vị xuất bản Tạp chí.

 

 

IV. Sự đa dạng

 

IV.1. Tác giả: Các bài báo trong Tạp chí phải được đóng góp từ nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau, tối thiểu phải có 60% các tác giả không thuộc Hội đồng biên tập hay đơn vị xuất bản Tạp chí.

 

IV.2. Phản biện: Các phản biện phải:

- được mời từ nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau

- các phản biện không cùng cơ quan/đơn vị của đơn vị nộp bài báo

- các phản biện phải có cùng hướng nghiên cứu/lĩnh vực nghiên cứu của công trình được mời phản biện; phải có ít nhất 01 bài báo đã được phản biện (peer-reviewed) và chấp nhận đăng cùng hướng nghiên cứu/lĩnh vực của bài báo trên tạp chí peer-review

 

 

V. Trạng thái Indexation

 

Các Tạp chí đã được trích dẫn ở các cơ sở dữ liệu quốc tế dưới đây sẽ được ưu tiên chấp nhận vào VCI ở năm đó:

 

 • Cơ sở dữ liệu đa ngành: Web of Science, Scopus, ACI, EBSCO, DOAJ

 • Cơ sở dữ liệu chuyên ngành: IEExplore, Inspec, Compendex, Pubmed, EMBASE...

 

 

VI. Xuất bản

 

 • Ưu tiên các tạp chí xuất bản trực tuyến, Open Access, có số DOI

 • Các Tạp chí phải được xuất bản trực tuyến hay phải có tập tin điện tử của từng số (file pdf hay scan). Các tạp chí chưa có thể xuất bản điện tử, VCI sẽ hỗ trợ để chuyển vào platform xuất bản điện tử để gia tăng việc truy cập và sử dụng thông tin; cũng như việc đánh giá VCI Impact Factor sau khi được chấp nhận vào VCI; VCI sẽ cung cấp số DOI cho tất cả các bài báo thuộc VCI và sẽ index trên Google Scholar.

 

 

VII. Trích dẫn

 

 • Các tạp chí không được giới hạn số lượng tài liệu tham khảo

 • Các tài liệu tham khảo được liệt kê phải được trích dẫn hợp lí trong bài viết

VCI Impact factor sẽ được tính dựa vào trích dẫn của từng tạp chí thuộc VCI dựa vào số trích dẫn trên Google Scholar.

 

VIII. Thời gian

 

Tạp chí chỉ được xem xét khi đã công bố ít nhất 2 số.

 

 

IX. Đạo đức

IX.1. Đối với các tạp chí liên quan đến y sinh:

 • Đối với nghiên cứu trên người: Cần tuyên bố rõ Cơ quan cho phép thực hiện nghiên cứu trong Phần phương pháp hay Phần tuyên bố đạo đức

 • Đối với nghiên cứu trên động vật: Cần tuyên bố rõ Việc thao tác trên động vật là tuân thủ các quy định về đạo đức trong thao tác trên động vật theo quy định của cơ quan mà nghiên cứu đó áp dụng.

 

IX.2. Đạo đức công bố

 • Không có đạo văn/tự đạo văn

 • Không có Gift author, Ghost author và Guest author

 • Không chấp nhận bài dịch các công trình đã công bố của người khác bằng ngôn ngữ khác

 • Không Mâu thuẫn về quyền lợi/lợi ích