Nhận Hồ sơ
Đánh giá Hình thức Tạp chí
Đánh giá điều kiện xét duyệt
Đánh giá Quy trình phản biện
Kết quả
VCI Master Journal List
Hướng dẫn: Click vào từng Vòng tròn của từng bước để biết Tạp chí đang xét ở bước nào.

© 2017-2018. Bản Quyền Hội Đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Số 1, Đại Cồ Việt, Phường Bách khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

http://www.hdcdgsnn.gov.vn