Nhận Hồ sơ
Đánh giá Hình thức Tạp chí
Đánh giá điều kiện xét duyệt
Đánh giá Quy trình phản biện
Kết quả
VCI Master Journal List
Hướng dẫn: Click vào từng Vòng tròn của từng bước để biết Tạp chí đang xét ở bước nào.