SIR Ranking của các Viện Đại học của Việt Nam


Gần đây, Scimago Institutions Rankings (SIR) đã công bố danh sách các Đại học, Viện nghiên cứu và bệnh viện được xếp hạng của các tổ chức của Việt Nam. Theo đó, có 9 tổ chức của Việt Nam được nằm trong danh sách này.

Đọc thêm về Ranking này ở đây: https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=VNM53 views0 comments