NỘP HỒ SƠ XÉT DUYỆT TRỰC TUYẾN

I. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Editor của các Tạp chí, Nhà xuất bản các Tạp chí, Đơn vị sở hữu Tạp chí có thể nộp Hồ sơ để xét Tạp chí theo Tiêu chuẩn VCI để được trích dẫn đề mục trên VCI.

2. Việc nộp Hồ sơ là có thể tiến hành bất kì thời điểm nào trong năm.

3. Thời gian xét hồ sơ đến kết luận đầu tiên là 3 tháng (90 ngày) nếu hồ sơ nộp đủ thông tin được yêu cầu.

4. Tạp chí không đạt chuẩn VCI chỉ được xét lần tiếp theo sau 12 tháng kể từ ngày nhận thông báo Tạp chí không đạt chuẩn.

5. Sau khi đạt chuẩn VCI, các Tạp chí sẽ được xét hàng năm (không cần nộp lại hồ sơ), những tạp chí không duy trì chuẩn sẽ được thông báo rút khỏi danh sách VCI Journal Master List. Sau khi nhận thông báo về việc rút khỏi danh sách VCI Journal Master List, Tạp chí cần chuẩn bị Hồ sơ để nộp và xét lại sau 12 tháng.

6. Việc xét Hồ sơ là miễn phí.

II. JOURNAL SUBMISSION AGREEMENTS

1. Tôi là người đại diện pháp lý cho Tạp chí mà sẽ nộp để xét; tôi đã đọc và đồng ý các điều khoản trong Tiêu chuẩn VCI.

2. Tạp chí chỉ được xét khi đạt tối thiểu các tiêu chí sau:

- Tạp chí có nội dung được peer-review

- Tạp chí được công bố định kì, không trễ kì quá quy định

- Tạp chí có Tóm tắt bằng tiếng anh, có đầy đủ thông tin tác giả, cơ quan công tác bằng tiếng Anh; có ngày tháng năm nộp bài, chấp nhận bài và đăng bài

- Các bài báo trong Tạp chí phải có tài liệu tham khảo được trích dẫn theo đúng quy định