Lưu ý:

Trong quá trình nộp nếu gặp khó khăn xin vui lòng liên hệ email:

hoidonggiaosunhanuoc@gmai.com

Nếu dung lượng các file lớn hơn 10 MB xin vui lòng nộp  bằng cách upload vào hệ thống Dropbox chúng tôi như dưới đây: