VCI Master Journal List

Dưới đây là Danh sách các Tạp chí được chấp nhận trích dẫn đề mục trên VCI, được chọn theo năm.

Giải thích thuật ngữ:

Newly Added: Tạp chí vừa được chấp nhận (Đề mục chưa được chuyển vào CSDL của VCI)

Added: Tạp chí đã được chấp nhận chính thức (Đề mục của Tạp chí đã được chuyển vào CSDL của VCI)

Dropped: Tạp chí đã rút ra khỏi Danh sách VCI Master Journal List (Những đề mục đã trích dẫn được duy trì trong CSDL của VCI, từ thời điểm rút khỏi danh sách, các đề mục mới không được trích dẫn)

Re-activated: Tạp chí đã được kích hoạt trích dẫn trở lại sau khi rút khỏi danh sách VCI Master Journal List

Stopped: Tạp chí đã ngừng xuất bản (Các đề mục đã được trích dẫn trên VCI vẫn tiếp tục được lưu trữ)