Dịch vụ

1

Đánh giá các Tạp chí theo chuẩn VCI

Các Tạp chí xuất bản tại Việt Nam có thể nộp để được đánh giá theo tiêu chuẩn của VCI. ​

2

Tính VCI Impact Factor

Các Tạp chí xuất bản tại Việt Nam nằm trong danh sách Master Journal List được tính điểm hàng năm

3

Đánh giá sách theo chuẩn VCI

Các tác giả/Nhà xuất bản có thể nộp hồ sơ để được đánh giá sách theo tiêu chuẩn VCI

4

Đánh giá Hội nghị theo chuẩn VCI

Ban tổ chức Hội nghị có thể nộp hồ sơ  để đánh giá Hội nghị theo chuẩn VCI