Tiêu chuẩn VCI

Bộ tiêu chuẩn của VCI về chất lượng của các Tạp chí khoa học có giá trị cho tham khảo và trích dẫn

Nộp Hồ sơ xét duyệt

Trang Nộp hồ sơ trực tuyến để xét duyệt Tạp chí theo Tiêu chuẩn của VCI

Theo dõi Hồ sơ

Theo dõi trình trạng đánh giá Hồ sơ